Skip to main content

މެންބަރުންގެ ޝުޢޫރު

"ސަރުކާރުގެ އާރާއި ބާރެއް ނެތް ކަން މި ދައްކުވައިދެނީ. ހިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ނަގާލައިފި، އަމިއްލަ ގޭގޭގައި ދަމާ މި ނަގަނީ އިންޑިއާގެ ބީޖޭޕީ ރުއްސަން،"

އަބްދުރަހީމް އަބްދުﷲ

ޕީއެންސީގެ ރައީސް

"އެއް ގައުމުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެހީ ނުވާ ކަމަށްވާނަމަ، އަނެއްކާވެސް ޓަކި ޖަހާނެ އެހެން ދޮރެއްވޭ. އެ މަގުން އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރާނަމަ ހެޔޮ އަގުގައި އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް ލިބިގެންދަނީ،"

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން

ލީޑަރ، ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަން

މެންބަރުންގެ ޝުޢޫރު

"އެއް ގައުމުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެހީ ނުވާ ކަމަށްވާނަމަ، އަނެއްކާވެސް ޓަކި ޖަހާނެ އެހެން ދޮރެއްވޭ. އެ މަގުން އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރާނަމަ ހެޔޮ އަގުގައި އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް ލިބިގެންދަނީ،"

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން

ލީޑަރ، ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަން

"ސަރުކާރުގެ އާރާއި ބާރެއް ނެތް ކަން މި ދައްކުވައިދެނީ. ހިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ނަގާލައިފި، އަމިއްލަ ގޭގޭގައި ދަމާ މި ނަގަނީ އިންޑިއާގެ ބީޖޭޕީ ރުއްސަން،"

އަބްދުރަހީމް އަބްދުﷲ

ޕީއެންސީގެ ރައީސް