ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހި އާއިލާތައް ނިކަމެތިވާނެ އަނިޔާވެރި މާލީ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލަން

16 September 2020

Press Statement PPMPNC/3A/03/2021 – 25January 2021

Press Statement PPMPNC/2C/02/2021 – 24 January 2021

Press Statement PPMPNC/8-A/02/2021 – 21 January 2021

Press Statement PPMPNC/8-A/01/2021 – 21 January 2021

Bayaan PPMPNC/2A/12/2021 – 20 January 2021

Bayaan PPMPNC/2A/11/2021 – 16 January 2021

Bayaan PPMPNC/2A/10/2021 – 14 January 2021

Press Release PPMPNC/2C/01/2021 – 11 January 2021

Bayaan PPMPNC/2A/09/2021 – 11 January 2021

Bayaan PPMPNC/2A/08/2021 – 11 January 2021