ޤައުމުގެ ސިޔާދަތީ ބާރަށް ކުޑަވެސް އުނިކަމެއް ލިބިދާނެފަދަ ޙާރިޖީ އަދި އަސްކަރީ ހުށައެޅުންތަކާއި ދައުވަތުތަކަށް މިޕާޓީން އެއިރުވެސް އަދި މިހާރުވސް އިޖާބައެއް ނުދެން

Press Statement PPMPNC/2A/59/2021- 24 June 2021

Press Statement PPMPNC/2A/58/2021- 22 June 2021

Press Statement PPMPNC/2A/57/2021- 21 June 2021

Press Statement PPMPNC/2A/56/2021- 6 June 2021

Press Statement PPMPNC/2A/49/2021- 2 June 2021

Press Statement PPMPNC/2C/11/2021- 29 May 2021

Press Statement PPMPNC/2A/54/2021- 29 May 2021

Press Statment PPMPNC/2A/53/2021- 24 May 2021

Thauziyaa PPMPNC/2A/52/2021- 21 May 2021

Press Statement PPMPNC/2A/51/2021- 20 May 2021