ޤައުމުގެ ސިޔާދަތީ ބާރަށް ކުޑަވެސް އުނިކަމެއް ލިބިދާނެފަދަ ޙާރިޖީ އަދި އަސްކަރީ ހުށައެޅުންތަކާއި ދައުވަތުތަކަށް މިޕާޓީން އެއިރުވެސް އަދި މިހާރުވސް އިޖާބައެއް ނުދެން

Press Statement PPMPNC/2A/69/ 2021 – 31 August 2021

Press Statement PPMPNC/2A/67/ 2021 – 10 August 2021

Press Statement PPMPNC/2A/66/2021- 4 August 2021

Press Statement PPMPNC/2C/13/2021- 21 July 2021