Harassing our mayoral hopeful Dr. Mohamed Muizzu confirms the
ruling party’s desperation and the government’s autocracy: PPM

Press Statement PPMPNC/2A/38/2021 – 14 April 2021

Press Statement PPMPNC/2A/36/2021 – 10 April 2021

Press Statement PPMPNC/2A/35/2021 – 10 April 2021

Press Statement PPMPNC/2C/08/2021 – 30 March 2021

Press Statement PPMPNC/2A/31/2021 – 21 March 2021

Press Statement PPMPNC/2A/30/2021 – 9 March 2021

ޤައުމުގެ ސިޔާދަތީ ބާރަށް ކުޑަވެސް އުނިކަމެއް ލިބިދާނެފަދަ ޙާރިޖީ އަދި އަސްކަރީ ހުށައެޅުންތަކާއި ދައުވަތުތަކަށް މިޕާޓީން އެއިރުވެސް އަދި މިހާރުވސް އިޖާބައެއް ނުދެން PPMPNC/2A/29/2021 – 21 February 2021

Press Statement PPMPNC/2A/28/2021 – 21 February 2021

Press Statement PPMPNC/2A/27/2021 – 19 February 2021

Press Statement PPMPNC/2A/26/2021 – 19 February 2021